Podmínky použití

NADAČNÍ FOND VITA ET FUTURA
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU

TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU („LICENCI“) SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SOFTWARE NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA POUŽÍVAT. POUŽITÍM SOFTWARU NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA  VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.

1. Obecná ustanovení.
A. Software, dokumentaci Nadačního fondu Vita et Futura a třetích stran doprovázející tuto licenci, ať už na disku, v paměti ROM nebo na jakýchkoli jiných médiích či v libovolné jiné formě (souhrnně „software Nadačního fondu Vita et Futura“) vám Nadační fond Vita et Futura neprodává, ale uděluje vám licenci k jejich užití, a to výhradně za podmínek této licence. Nadační fond Vita et Futura a jeho licenční partneři si zachovávají vlastnictví softwaru Nadačního fondu Vita et Futura a vyhrazují si všechna práva, která vám nebyla výslovně udělena. Podmínky této licence se vztahují na všechny upgrady nebo aktualizace softwaru poskytované Nadačním fondem Vita et Futura, které nahrazují nebo doplňují původní softwarový produkt Nadačního fondu Vita et Futura, není-li k upgradu nebo aktualizaci připojena samostatná licence – v takovém případě platí podmínky licence připojené k aktualizaci.

B. Vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví pro obsah, který je pomocí softwaru Nadačního fondu Vita et Futura zobrazován nebo k němuž software Nadačního fondu Vita et Futura přistupuje, patří příslušným vlastníkům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví a mohou se na něj vztahovat užívací podmínky třetí strany, která jej poskytuje. Tato licence vám neuděluje žádná práva k takovému obsahu.

2. Povolené užití a omezení licence.
A. V rámci podmínek této licence je vám poskytnuta omezená nevýhradní licence k instalaci a používání softwaru Nadačního fondu Vita et Futura. Software Nadačního fondu Vita et Futura lze použít k reprodukování materiálů, je-li takové užití omezeno na materiály nechráněné autorským právem, materiály, k nimž vlastníte autorská práva, a materiály, k jejichž reprodukci máte svolení vlastníků práv nebo jiné zákonné oprávnění.

B. Není vám dovoleno a souhlasíte s tím, že nebudete umožňovat ostatním, kopírovat (pokud není výslovně povoleno v této licenci), dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se derivovat zdrojový kód, dešifrovat, měnit nebo vytvářet odvozená díla ze softwaru Nadačního fondu Vita et Futura nebo jakýchkoli služeb poskytovaných softwarem Nadačního fondu Vita et Futura nebo jejich částí (vyjma a pouze v rozsahu zákazu výše uvedených ustanovení platnými právními předpisy). Libovolný pokus tak učinit představuje porušení práv společnosti 
Nadačního fondu Vita et Futura a jejích licenčních partnerů používajících software společnosti Nadačního fondu Vita et Futura.

C. Části tohoto software Nadačního fondu Vita et Futura jsou určeny pouze pro použití zdravotnickými odborníky.

3. Převod licence
Nemáte oprávnění k pronajímání, půjčování, prodeji, redistribuci nebo sublicencování softwaru Nadačního fondu Vita et Futura. Aktualizace: Jestliže aktualizace softwaru Nadačního fondu Vita et Futura plně nahrazuje dříve licencovanou verzi softwaru Nadačního fondu Vita et Futura (úplná instalace), nesmíte používat obě verze softwaru Nadačního fondu Vita et Futura současně ani je nesmíte samostatně převést.

4. Souhlas s užitím dat.
A. Diagnostická data a údaje o užívání. Souhlasíte s tím, že Nadační fond Vita et Futura, jeho pobočky a zástupci mohou shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat diagnostická a technická data, údaje o užívání a související údaje včetně informací o vašem počítači, systému, aplikačním softwaru a perifériích, které jsou pravidelně shromažďovány pro zajištění dostupnosti aktualizací softwaru, produktové podpory a dalších služeb poskytovaných vám v souvislosti se softwarem Nadačního fondu Vita et Futura (jsou-li vám poskytovány) a pro ověření dodržování podmínek této licence. Nadační fond Vita et Futura smí tyto informace používat za podmínky, že jejich forma neumožní vaši osobní identifikaci, k poskytování a zlepšování svých produktů a služeb. Aby mohli partneři Nadačního fondu Vita et Futura a nezávislí vývojáři zlepšovat svůj software, hardware a služby určené k užívání s produkty Nadačního fondu Vita et Futura, může jim Nadační fond Vita et Futura rovněž poskytnout část diagnostických dat, která má vztah k softwaru, hardwaru nebo službám takového partnera nebo vývojáře, za podmínky, že vás forma těchto diagnostických dat neumožní osobně identifikovat.

B. Zásady ochrany osobních údajů. Vaše informace budou za všech okolností zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Nadačního fondu Vita et Futura, které jsou do této licence začleněny odkazem a lze se s nimi seznámit na adrese: https://obstetricsforum.cz/cs/menu_items/252

5. Ukončení účinnosti.
Tato licence je účinná, dokud nebude její účinnost ukončena. Vaše práva v rámci této licence budou automaticky ukončena nebo přestanou být platná bez upozornění od Nadačního fondu Vita et Futura, pokud nedodržíte libovolnou podmínku této licence. Při zániku této licence úplně přestanete veškerý software Nadačního fondu Vita et Futura používat.

6. Odmítnutí záruk.
A. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA A JAKÉKOLI SLUŽBY, KTERÉ TENTO SOFTWARE POSKYTUJE NEBO K NIM PŘISTUPUJE, POUŽÍVÁTE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM.

B. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. NADAČNÍ FOND VITA ET FUTURA A JEHO LICENČNÍ PARTNEŘI TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU A SLUŽBÁM NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA,  AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, MIMO JINÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY.

C. NADAČNÍ FOND VITA ET FUTURA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A SLUŽEB NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA ANI ZÁRUKU TOHO, ŽE FUNKCE A SLUŽBY SOFTWARU NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU A SLUŽEB NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZCHYBNÝ, ŽE BUDE KTERÁKOLI SLUŽBA K DISPOZICI BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE VADY SOFTWARU A SLUŽEB NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE SOFTWARE A SLUŽBY NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA BUDOU KOMPATIBILNÍ NEBO SCHOPNÉ SPOLUPRACOVAT S LIBOVOLNÝM SOFTWAREM, APLIKACEMI ČI SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN, ANI ŽE BUDOU VADY SOFTWARU A SLUŽEB NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA OPRAVENY. INSTALACE TOHOTO SOFTWARU MŮŽE OVLIVNIT POUŽITELNOST SOFTWARU, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

D. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE A SLUŽBY NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURANEJSOU URČENÉ ANI VHODNÉ K POUŽITÍ V SITUACÍCH A PROSTŘEDÍCH, VE KTERÝCH MŮŽE SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, DATECH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA VÉST K ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ NEBO VÁŽNÉ ÚJMĚ NA ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, MIMO JINÉ V PROVOZECH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH, V ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, V SYSTÉMECH PODPORY ŽIVOTA A VE ZBROJNÍCH SYSTÉMECH.

E. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE ČI RADA POSKYTNUTÁ NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA ANI JEJÍM POVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. POKUD SE SOFTWARE NEBO SLUŽBY NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE STANOVENÝCH ZÁKONEM, TAKŽE SE NA VÁS UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

F. VŠECHNY ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE LÉČIV  BYLA ZÍSKÁNA Z NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA NENÍ VLASTNÍKEM TĚCHTO DAT A NEMŮŽE ZARUČIT JEJICH ÚPLNOST ČI AKTUÁLNOST.

7. Omezení odpovědnosti.
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ NENÍ ZAKÁZÁN PLATNÝMI ZÁKONY, NADAČNÍ FOND VITA ET FUTURA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT ČI INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI ANI JAKÉKOLI OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SLUŽBY NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURANEBO JAKÝKOLI SOFTWARE NEBO APLIKACE TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ SE SOFTWAREM ČI SLUŽBAMI NADAČNÍHO FONDU VITA ET FUTURA, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU I NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, TRESTNĚPRÁVNÍ ČI JINOU), A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE NADAČNÍ FOND VITA ET FUTURA BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚRAZY OSOB NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

8. Úplná smlouva.
Tato licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a Nadačním fondem Vita et Futura ve vztahu k používání softwaru Nadačního fondu Vita et Futura a nahrazuje všechna předchozí dočasná ujednání ohledně předmětu této smlouvy. Žádné dodatky ani změny této licence nebudou závazné, pokud nebudou uzavřeny písemně a podepsány Nadačním fondem Vita et Futura.